rnrn

مسیرهای پر رفت و آمد چارتری

 

 جستجوی پرواز چارتر ارزان در بلیط جت


مسیرهای پر رفت و آمد چارتری و ارزان:


چارتر تهران به کیش(غالبا تمامی شرکت های هواپیمایی به صورت روزانه و هفتگی به جزیره کیش پرواز دارند)

چارتر تهران به مشهد (کلیه شرکت های هواپیمایی به صورت روزانه در ساعتهای مختلف دارای پرواز میباشند)

چارتر تهران به شیراز(شرکتهای هواپیمایی آسمان و سپهران دارای مقر اصلی در فرودگاه دستغیب شیراز میباشند)

چارتر تهران به اهواز(شرکت هواپیمایی کارون در فرودگاه اهواز دارای مقر اصلی میباشد)

چارتر تهران به استانبول(شرکتهای هواپیمایی ایران ایر،ماهان،زاگرس،کیش ایر،قشم ایر و شرکتهای ترکیه ای اطلس جت،ترکیش و پگاسوس پرواز روزانه دارند)

                                    بلیط چارتر

چارتر تهران به قشم(مقر اصلی شرکت هواپیمایی قشم ایر جزیره قشم میباشد و روزانه 3 پرواز به تهران دارد)

چارتر تهران به باتومی

چارتر تهران به آنتالیا(شرکتهای اطلس گلوبال، سان اکسپرس و... در فصل تابستان پرواز دارند)

چارتر تهران به ازمیر

چارتر تهران به آنکارا (شرکتهای ایران ایر،ماهان و ترکیش دارای پرواز میباشند)

چارتر تهران به دبی(در حال حاضر از شرکت های ایرانی فقط ایران ایر و ماهان دارای پرواز روزانه میباشند)

چارتر تهران به نجف(شرکتهای آتا،قشم ایر، ایران ایر و ماهان و همچنین شرکت عراق ایرویز پرواز روزانه دارند)

چارتر تهران به بغداد

چارتر تهران به آبادان

چارتر تهران به ساری(مقر اصلی شرکت هواپیمایی وارش شهر ساری بوده و دارای پرواز روزانه به تهران می باشد)

چارتر تهران به اصفهان

چارتر تهران به بندرعباس

چارتر تهران به کرمان

چارتر تهران به تبریز(چارتر تبریز توسط شرکت های ایران ایرتور،کاسپین،وارش انجام شده و مقر اصلی هواپیمایی آتا فرودگاه تبریز می باشدو پروازهای سیستمی برقرار میکند)

چارتر تهران به ارومیه

چارتر تهران به عسلویه

چارتر تهران به کرمانشاه

چارتر تهران به بوشهر

چارتر تهران به زاهدان

چارتر تهران به گرگان

چارتر تهران به اسپارتا(شرکتهای هواپیمایی آتا،ماهان،ایران ایر،قشم ایر در فصل تابستان پرواز دارند)

چارتر تهران به دنیزلی

چارتر تهران به اردبیل

             بلیط چارتر هواپیما

پروازهای چارتری خروجی از مشهد:

چارتر مشهد به تهران

چارتر مشهد به اصفهان

چارتر مشهد به اهواز

چارتر مشهد به کیش

چارتر مشهد به شیراز

چارتر مشهد به نجف

چارتر مشهد به ساری

چارتر مشهد به تبریز

چارتر مشهد به آبادان

چارتر مشهد به یزد

چارتر مشهد به رشت

چارتر مشهد به کرمانشاه

چارتر مشهد به بوشهر

چارتر مشهد به قشم

چارتر مشهد به بغداد

چارتر مشهد به زاهدان

چارتر مشهد به عسلویه

چارتر مشهد به چابهار


بلیط چارتر مشهد

پروازهای چارتری خروجی از فرودگاه کیش:

اغلب پروازهای خروجی از کیش با هواپیمایی کیش ایر انجام میشود که این شرکت در کیش دارای مقر اصلی میباشد.

چارتر کیش به تهران (بلیط ارزان کیش تهران به صورت روزانه در سایت بلیط جت فروخته میشود)

چارتر کیش به مشهد

چارتر کیش به شیراز

چارتر کیش به اصفهان

چارتر کیش به اهواز

چارتر کیش به بندرعباس

چارتر کیش به دبی

چارتر کیش به تبریز

چارتر کیش به رشت

چارتر کیش به ساری

چارتر کیش به کرمان

چارتر کیش به کرمانشاه

چارتر کیش به یزد


بلیط چارتر کیش

پروازهای خروجی از فرودگاه اصفهان:

چارتر اصفهان به مشهد

چارتر اصفهان به کیش

چارتر اصفهان به تهران

چارتر اصفهان به قشم

چارتر اصفهان به اهواز

چارتر اصفهان به کرمان

چارتر اصفهان به تبریز

چارتر اصفهان به نجف

چارتر اصفهان به عسلویه

چارتر اصفهان به شیراز

چارتر اصفهان به زاهدان

چارتر اصفهان به دبی

چارتر اصفهان به استانبول


بیلط چارتر اصفهان

پروازهای خروجی از فرودگاه تبریز:

چارتر تبریز به تهران(بلیط ارزان قیمت تبریز به تهران با هواپیمایی ایران ایرتور،وارش،آتا و کاسپین انجام میشود)

چارتر تبریز به اصفهان

چارتر تبریز به استانبول

چارتر تبریز به اسپارتا

چارتر تبریز به آنتالیا

چارتر تبریز به کیش

چارتر تبریز به مشهد

چارتر تبریز به اهواز

چارتر تبریز به شیراز

چارتر تبریز به عسلویه


بلیط چارتر تبریز

پروازهای خروجی از فرودگاه عقاب عسلویه:

چارتر عسلویه به تهران(بلیط ارزان عسلویه با هواپیمای کاسپین و آسمان در سایت فروخته میشود)

چارتر عسلویه به مشهد

چارتر عسلویه به اصفهان

چارتر عسلویه به شیراز

چارتر عسلویه به تبریز

چارتر عسلویه به اهواز

چارتر عسلویه به رشت

چارتر عسلویه به ساری

چارتر عسلویه به اراک

چارتر عسلویه به کرمانشاه   

    بلیط چارتر عسلویه                                   

پروازهای خروجی از فرودگاه جزیره قشم:

چارتر قشم به تهران(بلیط چارتر قشم ایر در این مسیر موجب رونق گردشگری به جزیره قشم شده)

چارتر قشم به شیراز

چارتر قشم به اصفهان

چارتر قشم به دبی

چارتر قشم به مشهد

چارتر قشم به تبریز


بلیط چارتر قشم

پروازهای خروجی از فرودگاه دستغیب شیراز:

چارتر شیراز به تهران

چارتر شیراز به کیش

چارتر شیراز به مشهد

چارتر شیراز به دبی

چارتر شیراز به بندرعباس

چارتر شیراز به اهواز

چارتر شیراز به عسلویه

چارتر شیراز به آبادان

چارتر شیراز به قشم

چارتر شیراز به استانبول

چارتر شیراز به تفلیس

چارتر شیراز به اسپارتا

چارتر شیراز به تبریز

چارتر شیراز به کرمان

چارتر شیراز به ساری

چارتر شیراز به رشت

چارتر شیراز به اصفهان


بلیط چارتر شیراز

پروازهای خروجی از فرودگاه آبادان:

چارتر آبادان به تهران

چارتر آبادان به مشهد

چارتر آبادان به شیراز

چارتر آبادان به اصفهان

چارتر آبادان به کویت


بلیط چارتر آبادان

پروازهای خروجی از فرودگاه بندرعباس:

چارتر بندرعباس به تهران

چارتر بندرعباس به مشهد

چارتر بندرعباس به کیش

چارتر بندرعباس به اصفهان

چارتر بندرعباس به دبی

چارتر بندرعباس به شیراز

چارتر بندرعباس به تبریز


بلیط چارتر بندرعباس

پروازهای خروجی از فرودگاه سردار جنگل رشت:

چارتر رشت به تهران

چارتر رشت به کیش

چارتر رشت به عسلویه

چارتر رشت به اهواز

چارتر رشت به مشهد

چارتر رشت به شیراز

چارتر رشت به آنتالیا

چارتر رشت به نجف

چارتر رشت به اصفهان


بلیط چارتر رشت

پروازهای خروجی از فرودگاه دشت ناز ساری:

چارتر ساری به مشهد(مقر هواپیمایی وارش در شهر ساری میباشد)

چارتر ساری به کیش

چارتر ساری به عسلویه

چارتر ساری به تهران

چارتر ساری به شیراز

چارتر ساری به نجف

چارتر ساری به اصفهان


بلیط چارتر ساری

پروازهای خروجی از فرودگاه اهواز:

چارتر اهواز به تهران

چارتر اهواز به مشهد

چارتر اهواز به کیش

چارتر اهواز به اصفهان

چارتر اهواز به کویت

چارتر اهواز به استانبول

چارتر اهواز به اسپارتا

چارتر اهواز به شیراز

چارتر اهواز به دبی

چارتر اهواز به عسلویه

چارتر اهواز به نجف


بلیط چارتر اهواز

پروازهای خروجی از فرودگاه آتاتورک استانبول:

چارتر استانبول به تهران

چارتر استانبول به تبریز

چارتر استانبول به شیراز

چارتر استانبول به مشهد

چارتر استانبول به اهواز


بیلط چارتر استانبول

پروازهای خروجی از فرودگاه نجف:

چارتر نجف به تهران

چارتر نجف به مشهد

چارتر نجف به اصفهان

چارتر نجف به شیراز

چارتر نجف به کرمان

چارتر نجف به تبریز


بلیط چارتر نجف

پروازهای خروجی از فرودگاه تفلیس:

چارتر تفلیس به تهران

چارتر تفلیس به مشهد

چارتر تفلیس به شیراز

چارتر تفلیس به اصفهان


بلیط چارتر تفلیس

پروازهای خروجی از فرودگاه آنتالیا:

چارتر آنتالیا به تهران

چارتر آنتالیا به مشهد

چارتر آنتالیا به شیراز

چارتر آنتالیا به رشت


بیلط چارتر آنتالیا

پروازهای خروجی از فرودگاه دنیزلی:

چارتر دنیزلی به تهران

چارتر دنیزلی به مشهد

بلیط چارتر دنیزلی

پروازهای خروجی از فرودگاه آنکارا:

چارتر آنکارا به تهران

بلیط چارتر آنکارا

پروازهای خروجی از فرودگاه اسپارتا:

چارتر اسپارتا به تهران

چارتر اسپارتا به مشهد

چارتر اسپارتا به تبریز

چارتر اسپارتا به شیراز

چارتر اسپارتا به اصفهان

چارتر اسپارتا به رشت

بلیط چارتر اسپارتا

پروازهای خروجی از فرودگاه ازمیر:

چارتر ازمیر به تهران

چارتر ازمیر به مشهد

بلیط چارتر ازمیر


جهت رزرو پروازهای چارتری به قسمت جستجوی پرواز مراجعه و یا با شماره09332222724 پشتیبانی و رزرو تلفنی پرواز چارتر تماس حاصل نمایید.


خرید بلیط هواپیما

بدلیل گذشت 15 دقیقه از زمان آخرین بروز رسانی باید جستجوی خود را تکرار نمایید.


جستجوی جدید
×

راهنمای نصب اپلیکیشن iOS

English العربی

1. در مرورگر سافاری در نوار پایین همین صفحه این دکمه را فشار دهید :

2.در منو باز شده ردیف پایین را به سمت چپ بکشید (در iOS13 به سمت بالا بکشید) و این دکمه را فشار دهید :

3. در بالای صفحه این دکمه را فشار دهید :

4. پس از بستن مرورگر، آیکون اپلیکیشن به گوشی شما اضافه شده و آماده استفاده میباشد.

1.في أسفل متصفح Safari ، انقر فوق :

2.في القائمة المنبثقة ، اسحب الصف السفلي إلى اليسار (iOS13 اسحب إلى أعلى) واضغط على هذا الزر:

3. في الجزء العلوي من الشاشة ، اضغط على هذا الزر:

4. بعد إغلاق المتصفح ، أيقونة التطبيق على الهاتف لقد أضفت وجاهزة للاستخدام.

1. In the toolbar on the bottom of the Safari browser, click on :

2. Select the :

3. In the next step, in the top right corner, click on :

4. A shortcut of the app will appear on your home screen, and the app is ready to use.